Festival of India

26.06.2019

Start:20:00

Pořadatel:Embassy of India, Prague, Czech Republic

Předprodeje:

goout.cz

Kathakali

 

Kathakali is one of the major forms of classical Indian dance. It is a „story play“ genre of art, but one distinguished by the elaborately colorful make-up, costumes and facemasks that the traditionally male actor-dancers wear. Kathakali is a performance art in the Malayalam-speaking southwestern region of India (Kerala). A Kathakali performance, like all classical dance arts of India, synthesizes music, vocal performers, choreography and hand and facial gestures together to express ideas.

 

Madhava Kurup Rajasekharan group will perfrom the story of Kirata which defines that during the period that they were in exile in the forest, the Pandava brothers and Draupadi suffered many hardships. Early in their stay there Vyasa, the great sage, came to visit them and advised Arjuna to go to theHimalayas and perform penance to Siva in order to secure from him the divine arrow pasupata which would be necessary to help him in the forthcoming war with the Kauravas. Siva and his consort Parvati disguised themselves as tribal hunters in order to test Arjuna’s prowess and faith. He was defeated by them, but nevertheless continued to worship Siva who, turning into his true form, blessed Arjuna and presented him with the divine arrow.

 

Kathakali je jednou z hlavních forem klasického indického tance. Jde o žánr „hraní příběhu“, který se vyznačuje komplikovaně barevným make-upem, kostýmy a maskami, které nosí tradičně mužští herci-tanečníci. Kathakali je herecké představení v Malayalam mluvící  jihozápadní oblasti Indie (Kerala). Představení Kathakali, stejně jako všechna indická umění klasického tance, syntetizuje hudbu, hlas, choreografii,  gesta rukou a obličeje se používají na vyjadření  myšlenek.

 

Madhava Kurup Rajasekharan skupina bude hrát  příběh Kirata, který zapadá do  období vyhnanství, které strávili bratři Pandavovi a Draupadi v lese, kde hodně strádali. Brzo je  přišel navštívit velký mudrc Vyasa a poradil Arjunovi, jednomu zbratrů Pandavovi,  aby šel do Himalájí a vykonal pokání bohu Šiva, aby mu tak zajistil božský šíp pasupata, který byl nezbytný k tomu, aby mu v nadcházející válce sKauravasy pomohl vyhrát. Šiva a jeho manželka Parvati se zamaskovali za kmenové lovce, aby tak otestovali Arjunovu statečnost a víru. Byl jimi  poražen, ale přesto nepřestal uctívat Šivu, který se proměnil do své pravé podoby, požehnal Arjunovi a daroval mu jeho božský šip.

 

***

 

Bharatanatyam

 

Bharatanatyam is a South Indian classical dance form and is considered to be the oldest classical dance tradition of India. Its theoretical foundations can be traced in the ancient Sanskrit text by Bharata Muni called Natya Shastra. Neha will begin the performance with ‚Natesha Kauthvam‘. Natesha Kauthvam describes the Lord of Dance, Nataraja, as the one worshipped by sages, celestials, Brahma and Vishnu. Draping the tiger skin around His waist, holding the Trident in His hand, He dances His Ananda Tandavam in ecstasy. The second performance is a nritta based composition or pure dance technique. Neha will present a Jathiswaram which is a pure dance presentation in which intricate sequences are fused with repetitive musical notes.The beauty of this particular Jathiswaram is the usage of Karanas, which are movement vocabularies from the Natya Shastra and how seamlessly they are interwoven with the adavus. This Jathiswaram is in Raaga Rasikapriya and is set to Adi taala. Both the above mentioned compositions are choreographed by Smt. Nirupama Rajendra and additional music is by Praveen D. Rao. Music is from the archives of Abhinava Dance Company, Bangalore.

 

Bharatanatyam je jiho-indická klasická taneční forma a je považována za nejstarší tradici klasického tance v Indii. Její teoretické základy lze vysledovat ve starobylém sanskrtském textu Bharaty Muniho jménem Natya Shastra. Neha začne představení s ‚Natesha Kauthvam‘. Natesha Kauthvam popisuje Pána tance, Nataraju, jako toho, kterého uctívají mudrci, nebeští, Brahma a Višnu. Táhne svou tygří kůži kolem pasu a drží v ruce trojzubec a tančí svou Anandu Tandavam v extázi. Druhým představením je kompozice založená na nrittě nebo čistá taneční technika. Neha představí Jathiswaram, který je čistě taneční prezentací, ve které jsou spletité sekvence spojeny s opakovanými hudebními notami. Krása tohoto konkrétního Jathiswaramu je použití Karanů, které jsou pohybovými slovníky z Natya Shastry a jak hladce jsou protkány s adavem. Tento Jathiswaram je v Raaga Rasikapriya a je nastaven na Adi taala. Obě výše uvedené skladby jsou choreografií Smt. Nirupama Rajendra a další hudba od Praveena D. Rao. Hudba je z archivů společnosti Abhinava Dance Company, Bangalore.

***

 

Kathak 

 

Kathak is a North Indian classical dance form. The word Kathak comes from the word ‚katha‘ which means story. Kathak, like all other classical dance forms of India has both the aspects of pure dance technique and as well as story-telling. Neha will begin her Kathak performance with Chaturang. Chaturang or ‘Chaar ang’ is the coming together of four aspects of music and dance – sahitya, sargam, bol and tarana. The sahitya describes the glorious dance of Shiva and Parvati. The choreography is by the great guru Dr. Maya Rao. This has been composed by the Dagar brothers in Raag Khamach. Music is from the archives of Abhinava Dance Company, Bangalore. The second performance is a Tarana. Tarana depicts the pure joy of dance and is presented as a nritta piece. Tarana was created by Amir Khusro using soft consonants arranged in a fashion that brought a meaning. It communicates devotion to God & gratitude to Gurus. This tarana is in Raag Darbari, set to Teentaal. It has been choreographed by Lt. Guru Maya Rao. Additional music is by Sri Praveen D. Rao. Music is from the archives of Abhinava Dance Company, Bangalore.

 

Kathak je severoindická klasická taneční forma. Slovo Kathak pochází ze slova „katha“, což znamená příběh. Kathak, stejně jako všechny ostatní klasické taneční formy Indie, má aspekty jak čistě taneční techniky, tak i vyprávění příběhů. Neha zahájí své představení Kathak s Chaturangem. Chaturang nebo „Chaar ang“ je spojením čtyř aspektů hudby a tance – sahitya, sargam, bol a tarana. Sahitya popisuje slavný tanec Šivy a Parvati. Choreografie je od velkého guru Dr. Maya Rao. Byl složen bratry Dagarovými v Raag Khamachu. Hudba je z archivů společnosti Abhinava Dance Company, Bangalore. Druhým představením je Tarana. Tarana zobrazuje čistou radost z tance a je prezentována jako nritta. Tarana byla vytvořena Amirem Khusrou za použití měkkých hlásek souhlásek uspořádaných v podobě, která přináší smysl. Sděluje oddanost Bohu a vděčnost Guru. Tato tarana je v v Raag Darbari, nastaveném na Teentaal. Coreografie je od Lt. Guru Maya Rao. Další hudba je od Sri Praveen D. Rao. Hudba je z archivů společnosti Abhinava Dance Company, Bangalore.

***

Newsletter

Přihlašte se do našeho newsletteru
a budeme Vám zasílat novinky přímo na e-mail.